Impresum

LAIKA CARAVANS s.p.a
Via Certaldese 41/A
50026 san Casciano in Val di Pesa

Telefon: +39 055 80581
Fax: 055 80 58 500
E-Mail: info@etrusco.com

Iscrizione al registro d’impresa di Firenze/ P.IVA: 01029840483

Prohlášení o vyloučení odpovědnosti

Obsah online nabídky

Společnost Etrusco nepřebírá jakoukoli odpovědnost za aktuálnost, správnost, úplnost nebo kvalitu poskytnutých informací. Nároky z odpovědnosti za škodu vůči společnosti Etrusco týkající se hmotné nebo nehmotné škody způsobené použitím či nepoužitím poskytnutých informací, resp. použitím nesprávných či neúplných informací jsou v zásadě vyloučeny, pokud nelze prokázat, že společnost Etrusco jednala úmyslně nebo z hrubé nedbalosti. Všechny nabídky jsou nezávazné. Společnost Etrusco si výslovně vyhrazuje právo na to, části stránek nebo i celou nabídku bez zvláštního upozornění změnit, doplnit, smazat nebo jejich zveřejnění dočasně či trvale zastavit.

 

Odkazy (linky)

U přímých nebo nepřímých odkazů na cizí internetové stránky („linky“), které leží mimo oblast odpovědnosti společnosti Etrusco, by povinnost nést odpovědnost za škody vstoupila v platnost výhradně v případě, že by společnost Etrusco měla povědomí o obsahu těchto stránek a bylo by pro ni technicky možné i únosné, aby jejich užívání v případě protiprávních obsahů zabránila.

Společnost Etrusco tímto výslovně prohlašuje, že v době vytvoření odkazů nebyly na stránkách, k nimž tyto odkazy vedou, rozpoznány žádné nezákonné obsahy. Na současnou nebo budoucí podobu, obsahy nebo autorství připojených (prolinkovaných) stránek nemá společnost Etrusco žádný vliv. Proto se společnost Etrusco tímto výslovně distancuje od všech obsahů všech připojených (prolinkovaných) stránek, které byly po vytvoření odkazů pozměněny. Toto prohlášení platí jak pro všechny linky a odkazy vytvořené v rámci vlastní internetové nabídky, tak i pro veškeré cizí příspěvky do knih hostů, diskusních fór a e-mailových seznamů vytvořených společností Etrusco. Za nezákonné, chybné nebo neúplné obsahy a zejména za škody, které vzniknou na základě využití nebo nevyužití takovýmto způsobem nabídnutých informací, nese odpovědnost výhradně poskytovatel internetové stránky, na niž byl vytvořen odkaz, a nikoliv ten, kdo na danou stránku pouze odkazuje.

 

Autorské právo a ochranné známky

Společnost Etrusco se snaží zachovávat u všech publikací autorská práva k použitým grafikám, zvukovým dokumentům, videonahrávkám a textům, používat vlastní vytvořené grafiky, zvukové dokumenty, videonahrávky a texty, případně využívat grafiky, zvukové dokumenty, videonahrávky a texty se svobodnou licencí.

Všechny ochranné známky a značky uvedené v rámci internetové nabídky a případně chráněné právy třetích stran podléhají bez omezení ustanovením příslušného platného zákona o ochranných známkách a vlastnickým právům příslušných registrovaných vlastníků. Ze skutečnosti, že ochranná známka je pouze zmíněna, nelze dovozovat, že daná ochranná známka není chráněna právy třetích osob!

Autorská práva na publikované objekty vytvořené společností Etrusco náleží výhradně společnosti Etrusco. Rozmnožování nebo použití takovýchto grafik, zvukových dokumentů, videonahrávek a textů v jiných elektronických nebo tištěných publikacích není bez výslovného souhlasu společnosti Etrusco povoleno.

 

Ochrana osobních údajů

Pokud je v rámci internetové nabídky dána možnost zadat osobní nebo obchodní údaje uživatele (e-mailové adresy, jména, adresy), je poskytnutí těchto údajů dobrovolné. Tyto údaje budou uloženy a použity pouze k uvedenému účelu.

 

Právní platnost tohoto prohlášení o vyloučení odpovědnosti

Toto prohlášení o vyloučení odpovědnosti za škodu je třeba považovat za součást internetové nabídky, z níž jste byli na tuto stránku odkázáni. Pokud části nebo jednotlivé formulace tohoto prohlášení nejsou, již nejsou nebo nejsou zcela v souladu s právním stavem, zůstává platnost ostatních částí dokumentu touto skutečností nedotčena.

 

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Tyto webové stránky používají službu Google Analytics, kterou poskytuje společnost Google, Inc. („Google“). Služba Google Analytics používá tzv. cookies, což jsou textové soubory umístěné na vašem počítači, které pomáhají analyzovat, jak naše webové stránky jako uživatel používáte. Informace vytvořené souborem cookie o vašem používání těchto webových stránek (včetně vaší IP adresy) jsou přenášeny a ukládány společností Google na serverech v USA. Google tyto informace používá pro účely vyhodnocování vašeho používání webových stránek, sestavování zpráv o aktivitách na webových stránkách pro provozovatele těchto stránek a poskytování dalších služeb týkajících se používání webových stránek a internetu. Google může tyto informace případně předat třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud tyto třetí strany zpracovávají informace z pověření společností Google. Google nebude spojovat vaši IP adresu s žádnými jinými údaji, které má k dispozici. Používání souborů cookie můžete odmítnout výběrem příslušného nastavení ve svém prohlížeči, avšak upozorňujeme, že v takovém případě se může stát, že nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s tím, aby společnost Google zpracovávala vaše údaje výše uvedeným způsobem a pro výše uvedené účely.